Polityka prywatności

Zgodnie z treścią Ustawy Organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (hiszp. LOPD) niniejszym informujemy, że dane osobowe udostępnione za pośrednictwem witryny www.jma.es traktowane będą jako poufne i zostaną zgromadzone w zautomatyzowanym zbiorze danych, którego właścicielem jest JMA Alejandro Altuna S.L.U. z siedzibą w Bidekrutzeta 6, P.O. Box 70, 20500, Arrasate, Gipuzkoa, o numerze identyfikacji podatkowej (hiszp. C.I.F.) IFK B-20860144.

Udostępnione dane osobowe będą wykorzystywane w celach wskazanych w treści witryn, na których zamieszczono formularze elektroniczne służące do gromadzenia danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że udostępnione dane kontaktowe będą przechowywane na czas nieokreślony we wspomnianym zbiorze danych w celu przesyłania użytkownikowi informacji (za pośrednictwem tradycyjnych lub elektronicznych kanałów przekazu) w zakresie działalności spółki JMA Alejandro Altuna S.L.U., jednak użytkownik w dowolnym momencie może skorzystać ze swego prawa do wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia zgromadzonych danych, na zasadach wskazanych poniżej.
Stosownie do treści ustawy LOPD informujemy, że użytkownik może skorzystać ze swego prawa do dostępu, korekty, usunięcia i wniesienia sprzeciwu, zwracając się do spółki z pisemnym wnioskiem kierowanym na adres: Bidekrutzeta 6, P.O. Box 70, 20500, Arrasate, Gipuzkoa. W celu realizacji wniosku dane kontaktowe użytkownika mogą zostać przekazane lokalnemu dystrybutorowi spółki JMA Alejandro Altuna S.L.U. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie dokonuje sprzedaży, cesji, odpłatnego udostępniania lub transmisji informacji lub danych osobowych swoich klientów/użytkowników na rzecz osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia prawdziwości danych osobowych udostępnionych spółce JMA Alejandro Altuna S.L.U. i ma obowiązek powiadomienia spółki o jakiejkolwiek ich zmianie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody pośrednie lub bezpośrednie poniesione przez JMA Alejandro Altuna S.L.U. lub osoby trzecie w wyniku uzupełnienia formularzy nieprawdziwymi, niedokładnymi, niepełnymi lub nieaktualnymi danymi. Stosownie do treści niniejszej polityki prywatności użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych osób trzecich bez ich uprzedniej zgody, a za podanie takich danych ponosi wyłączną odpowiedzialność.
Niektóre usługi świadczone przez JMA Alejandro Altuna S.L.U. mogą zawierać warunki szczególne oparte na określonych założeniach w zakresie ochrony danych osobowych. W każdym takim przypadku mają zastosowanie określone dla niego warunki szczególne. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w warunkach szczególnych stosuje się również warunki ogólne przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. podjęła niezbędne środki w celu zapobiegania zmianie, utracie, przetwarzaniu danych osobowych lub nieautoryzowanemu dostępowi do nich, w każdym czasie mając na uwadze poziom zaawansowania technicznego, charakter przechowywanych danych i zagrożenia z nimi związane, wynikające zarówno z działalności ludzkiej, jak i z czynników fizycznych lub naturalnych. Tym niemniej, użytkownik powinien mieć świadomość, że internetowe środki bezpieczeństwa nie stanowią niepodważalnego zabezpieczenia danych